ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา ๒๕๖๓

>>>ดวาน์โหล

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

>>>ดาวน์โหลด<<

Read more