ศูนย์โครงงานและสะเต็มศึกษา (Science Project and STEM Education Center)

หน้าแรก
ครูที่ปรึกษา
โครงงานนักเรียน
แหล่งความรู้
เอกสารดาวน์โหลด

การสอบเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์รายชื่อโครงงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ที่ โครงงาน ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
1 การสำรวจสภาพดินในโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ม.1 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางพิมลรัตน์ ประเสริฐ
2 การสำรวจประเภทของใบพืชในโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ม.1 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางพิมลรัตน์ ประเสริฐ
3   (กำลังดำเนินการ) ม.2 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางยุวดี ทองสุวรรณ์
4   (กำลังดำเนินการ) ม.2 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางยุวดี ทองสุวรรณ์
5 การศึกษาความเป็นกรด-เบสของน้ำผลไม้และสารละลาย ม.3 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางนภาพร ยุทไธสง
6   (กำลังดำเนินการ) ม.3 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางนภาพร ยุทไธสง
7   (กำลังดำเนินการ) ม.3 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางนภาพร ยุทไธสง
8   (กำลังดำเนินการ) ม.4 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางนภาพร ยุทไธสง
9   (กำลังดำเนินการ) ม.4 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางนภาพร ยุทไธสง
10 การศึกษาประสิทธิภาพสเปรย์จากสุมนไพรไล่ยุง ม.5 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางนภาพร ยุทไธสง
11 การศึกษาประสิทธิภาพสมุนไพรกำจัดปลวก ม.5 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางนภาพร ยุทไธสง
12   (กำลังดำเนินการ) ม.6 1. นายวิษนุกร นามมุงคุณ
2.นางนภาพร ยุทไธสง
shares