“สามก้อนเส้าโมเดล” วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ปัญหาการระบาดของยาเส

Read more

การอบรมคุณธรรมนำความรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหเแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้นกันแก่นักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more