เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล

1. ช่องทางการสมัคร คลิก

2. ผลการสมัคร/รายชื่อผู้สมัคร

ลำดับชื่อ-สกุลระดับชั้นที่สมัคร
1เด่นชัยสัญ พอสอนม.3
2ด.ช.นพวิชญ์ มะณีม.3
3พุทธิพงษ์ คำภีร์ม.4
4เดชา บุตรสิงห์ม.4
5ชลสิทธิ พีระธรณิศร์ม.4
6นายธนาธร. อุปัชฌาย์ม.4
7อาชา สุวรรณโชติม.4
8ด.ช.ไชยวัฒน์ บุบผาลาม.3
9วรวุฒิ ประจิมนอกม.4
10ด.ช.ธนวัฒน์ จัดไธสงม.2
11ด.ช.ทวีศักดิ์ ศิริวิทยากูลม.2

shares