ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรมากมายในสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวิชาการออนไลน์

https://sites.google

Read more

การอบรมคุณธรรมนำความรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหเแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้นกันแก่นักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET

เช้าวันที่ 13 กุมภาพ

Read more