องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้นกันแก่นักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET

เช้าวันที่ 13 กุมภาพ

Read more