การอบรมคุณธรรมนำความรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหเแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read more