ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา ๒๕๖๓

>>>ดวาน์โหล

Read more

“สามก้อนเส้าโมเดล” วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ปัญหาการระบาดของยาเส

Read more