กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 18 – 19 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ : ซึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทุกวิถีปฏิบัติของคนเราได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือการดำรงชีวิตที่สมดุล ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ครูจะให้แค่องค์ความรู้ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเดียวนั้นก็ยังไม่เข้าถึง หรือยังไม่สามารถนำมาประยุตก์ใช้กับการดำเนินชีวิตของตัวนักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

shares