งานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปี 2562
  • ประกาศมาตรฐานโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาปีการศึกษา 2562
  • ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายปี 2562
  • รายงนประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปี 2562
  • เกณฑ์การพิจารณาและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 15 มาตรฐาน
  • คำสั่งผู้รับผิดชอบงานแต่ะละมาตรฐาน

คู่มือ/แหล่งทรัพยากรความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด

สื่อน่าสนใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา