งานประกันคุณภาพการศึกษา


เข้าสู่ระบบการประเมินผลและการติดตามตรจสอบคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ/แหล่งทรัพยากรความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด

การติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการตาม
แผนประจำปีโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ปีการศึกษา 2562

ที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ กิจกรรม Link
1. นางนภาพร ยุทไธสง โรงเรียนวิถีพุทธ วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันปิยะมหาราช  
2. นางนภาพร ยุทไธสง การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเอง การไปราชการ  
3. นางนภาพร ยุทไธสง   ศึกษาดูงาน  
4. นางนภาพร ยุทไธสง การส่งเสริมขวัญและกำลังใจ “ร่วมสร้างทางฝัน” วันสำคัญของครอบครัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. นางนภาพร ยุทไธสง   วันคล้ายวันเกิดของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6. นางนภาพร ยุทไธสง ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
7. นางนภาพร ยุทไธสง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
8. นางนภาพร ยุทไธสง ส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้านการวัดประเมินผล และการทำงานวิจัยในชั้นเรียนของครู -ภายใต้แนวคิด “ประเมินให้เหมือนไม่ทำอะไร วิจัยโดยไม่เพิ่มภาระ” ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
9. นางนภาพร ยุทไธสง กำกับ ติดตามและนิเทศงานบริหารทั้ง 4 งานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ร่วมทางสร้างสรรค์” การประชุมคณะกรรมการบริหาร  
10. นางนภาพร ยุทไธสง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
11. นางนภาพร ยุทไธสง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
12. นางนภาพร ยุทไธสง พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด “พัฒนาสู่สากลบนวิถีพอเพียง” การอบรมพัฒนาผู้บริหาร  
13. นางนภาพร ยุทไธสง พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี SAR  
14. นางนภาพร ยุทไธสง พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศภายใน  
15. นางนภาพร ยุทไธสง การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21 รักษ์สุขภาพ/ปลอดพยาธิใบไม้ตับ  
16. นางนภาพร ยุทไธสง “โรงเรียนปลอดขยะ” ถอดบทเรียน/การจัดกิจกรรม/โครงงาน  
17. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี การซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี  
18. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย การบูรณาการ เกษตรผสมผสาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการ เกษตรผสมผสาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
19. นายปิติกิตร เฮ้าแสง การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562  
20. นายปิติกิตร เฮ้าแสง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2562  
21. นายปิติกิตร เฮ้าแสง การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  
22. นายปิติกิตร เฮ้าแสง การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ประจำปีการศึกษา 2562 การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ประจำปีการศึกษา 2562  
23. นายปิติกิตร เฮ้าแสง ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
24. นางสาวธัญญา สุรวาทศิลป์ กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562  
25.  
นางสาวธัญญา สุรวาทศิลป์
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562  
26.  
นางสาวธัญญา สุรวาทศิลป์
กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ 2562” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชาชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ 2562” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชาชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง  
         

การติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการตาม
แผนประจำปีโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ปีการศึกษา 2561

——————————————————————————–

การติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการตาม
แผนประจำปีโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ปีการศึกษา 2560

ที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ กิจกรรม Link
1. นางอรุณี งวงช้าง กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561  
2.        
3.        
4.        
5.        
shares