แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562

>>>ดาวน์โหลด<<

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (PRE O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

>>>ดาวน์โหลด<<

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

>>>ดาวน์โหลด<<

Read more