แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

>>>ดาวน์โหลด<<

Read more

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง มาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

>>>ดาวน์โหลด<<

Read more

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา ๒๕๖๓

>>>ดวาน์โหล

Read more