โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งประธานกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งประธานกรรมการสภานักเรียนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานกรรมการ สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็งโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา มีสิทธิในการออกเสียง

shares