องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้นกันแก่นักเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมกับโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้นกันแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ณ ไพจิตรฟาร์มและกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนทอง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

shares