ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 21 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านไผ่นำโดย ผู้อำนวยการสมดี ปะตังเวสัง คณะบุคลากรครูและนักเรียนแกนนำ ได้ศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น และในภาคบ่าย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดขอนแก่น

shares