ต้อนรับ ผอ.สพม.25 28 ธันวาคม 2561

28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา มีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมเยือน และชมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา พร้อมกล่าวชื่นชมในการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

shares