COVID-19

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาได้รับเชิญจากโรงเรียนเทศบาล 1 โพธิ์ศรี ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาออกเยี่ยมเยือนนักเรียนและผู้ปกครองตามบ้านเพื่อสื่อสารแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล/ออนไลน์

shares