คำสั่ง/ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

คำสั่ง/ประกาศ

1.คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมรับการศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง

ดาวน์โหลด

คลิก

คลิก

shares