ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา


ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแกนนำที่ผานการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา และโรงเรียนเพชรพิทยาคาร โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 โรงเรียน ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนในบริบทต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ พร้อมนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนางานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความยินดีและรับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา


ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา จังหวัดประทุมธานี

shares