ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมดี ปะตังเวสัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.ม.บริหารการศึกษา
โทร. 083-4514969


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
(นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
(นางนภาพร ยุทไธสง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
(นางอรุณี โสภา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
(ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา แก้วชะเนตร)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
(นายปิติกิตร เฮ้าแสง)
shares