ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เดิมเป็นสาขาโรงเรียนบ้านไผ่ ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนมัธยมใหม่ ปีการศึกษา 2539 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2536 วันที่ 12 พฤษภาคม 2536 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
shares