ครูและบุคลากรทางการศึกษา

การงานอาชีพ

นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ศษ.ม.บริหารการศึกษา/ค.บ.เกษตรศาสตร์
โทร. 085-005-0712

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภาพร ยุทไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา/ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โทร. 081-471-0828

คณิตศาสตร์

นางสุพัตรา อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ศศ.บ.คณิตศาสตร์
โทร. 043-374530


ภาษาไทย

นางอรุณี งวงช้าง
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ค.บ.ภาษาไทย
โทร. 089-712-8456


ศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา แก้วชะเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ค.บ.ดนตรีศึกษา
โทร. 089-421-7850


คณิตศาสตร์

นางอรุณี โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน/ศษ.บ.คณิตศาสตร์
โทร. 084-830-3622


ภาษาต่างประเทศ

นางวรางคณา บุรณะสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ค.บ.ภาษาอังกฤษ
โทร. 086-850-6820


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปิติกิตร เฮ้าแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิ ค.บ.การวัดประเมินผล
โทร. 081-661-1109


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุวดี ทองสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ

วุฒิ วท.บ.คอมพิวเตอร์
โทร. 081-055-9971


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธัญญา สุรวาทศิลป์
ครู ชำนาญการ

วุฒิ ร.บ.ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
โทร. 086-213-8951


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริพรรณ หวานแท้
ครู

วุฒิ ค.บ. เคมี
โทร. 087-215-7206


ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษศิรินทร์ ขุนสวัสดิ์
ครู

วุฒิ ศน.บ. การสอนภาษาอังกฤษ
โทร.087-405-538สุขศึกษาและพลศึกษา

นายภพธร  ขันทะ
พนักงานราชการ

วุฒิ ศษ.บ.พลศึกษา


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิธร  มูลมาตย์
พนักงานราชการ

วุฒิ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปการศึกษาพิเศษ

นางสาวเกษรินทร์ ชาลี
ครูผู้ช่วย

วุฒิ ค.บ. สาขาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์


การศึกษาพิเศษ

นางสาวกฤษณา สมอเขียว
ครูผู้ช่วย

วุฒิ ค.บ.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย

shares