นักเรียน บผศ. คว้ารางวัลจากประกวดผลงานด้านการสร้างสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข

นักเรียน บผศ. คว้ารางวัลจากประกวดผลงานด้านการสร้างสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการฟโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา นางนภาพร ยุทไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา นายวิษนุกร นามมุงคุณ และนางพิมลรัตน์ ประเสริฐ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาร่วมรับรางวัลในโครงการการประกวดภาพวาด เรียงความ ค าขวัญ คลิปวีดีโอ และโรงเรียนสร้างสุขภาพ เพื่อลดการติดพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนปี ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่

รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 คลิป หนังสั้น เพลง หัวข้อ“จะเลิกกินดิบทั้งอ าเภอ เพื่อเธอปลอดพยาธิใบไม้ตับ”

รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ เรียงความ หัวข้อ “จะเลิกกินดิบทั้งอ าเภอ เพื่อเธอปลอดพยาธิใบไม้ตับ” เด็กหญิงชุติกานต์ สูงเพีย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพวาด หัวข้อ “จะเลิกกินดิบทั้งอ าเภอ เพื่อเธอปลอดพยาธิใบไม้ตับ” เด็กหญิงนิภาพร สีสุนาตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

shares