ดาวน์โหลดเอกสาร

เลขที่เอกสารรายการPDFWord
สน.กนร.01แบบลงทะเบียนเลือกตั้งหัวหน้าห้อง
สน.กนร.02แบบลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สน.กนร.03แบบลงทะเบียนการประชุมสภาสมัยสามัญ
สน.กนร.04แบบลงทะเบียนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สน.กนร.05แบบลงทะเบียนการประชุมคณะกรรมการนักเรียน
สน.กนร.06แบบลงทะเบียนการประชุมประธานนักเรียนและคณะสี
สน.กนร.07แบบลงทะเบียนการศึกษาดูงานสภานักเรียน
สน.กนร.08แบบลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่เวรประตูหน้า
สน.กนร.09แบบลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่เวรประตูหลัง
สน.กนร.10แบบลงเบียนทั่วไป
สน.กนร.11แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกสภานักเรียน
สน.กนร.12แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกกรรมาธิการวิสามัญ
สน.กนร.13แบบบัญชีรายชื่อรายงานผู้เข้าประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ
สน.กนร.14แบบบัญชีรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
สน.กนร.15แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกคณะกรรมการนักเรียน
สน.กนร.16แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกคณะสี
สน.กนร.17แบบบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมเรียนเชิญ
สน.กนร.18แบบบัญชีรายชื่อเวรประจำวัน ประตูหน้า
สน.กนร.19แบบบัญชีรายชื่อเวรประจำวัน ประตูหลัง
สน.กนร.20แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม
สน.กนร.21แบบบัญชีรวมช่องทางติดต่อของสมาชิกสภานักเรียน
สน.กนร.22แบบบัญชีรวมที่อยู่ผู้ที่เรียนเชิญ
สน.กนร.23แบบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สน.กนร.24แบบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สน.กนร.25แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
สน.กนร.26แบบรายงานการประชุมประธานนักเรียนและคณะสี
สน.กนร.27แบบลงทะเบียนการประชุมเครือข่ายสภานักเรียน
สน.กนร.28แบบรายงานเวรประจำปีการศึกษา ประตูหน้า
สน.กนร.29แบบรายงานเวรประจำปีการศึกษา ประตูหลัง
สน.กนร.30แบบรายงานโครงการประจำปิการศึกษา
สน.กนร.31แบบคำร้องแจ้งการเลือกตั้งหัวหน้าห้องคนใหม่
สน.กนร.32แบบคำร้องขอใช้ห้องสภานักเรียน
สน.กนร.33แบบคำร้องขอลาออกจากกิจกรรมนักเรียน
สน.กนร.34ระเบียบคณะกรรมการนักเรียนว่าด้วยลักษณะความประพฤติของสมาชิกสภานักเรียน
สน.กนร.35ระเบียบคณะกรรมการนักเรียนว่าด้วยหน้าที่พิเศษที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ปกติได้
สน.กนร.36ระเบียบคณะกรรมการนักเรียนว่าด้วยแผนงานและหน้าที่ประจำปีการศึกษา
สน.กนร.37ระเบียบคณะกรรมการนักเรียนว่าด้วยการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สน.กนร.38ระเบียบคณะกรรมการนักเรียนว่าด้วยการปฏิบัติหน้าเสาธงในกรณีพิเศษ
สน.กนร.39ระเบียบคณะกรรมการนักเรียนว่าด้วยการปฏิบัติหน้าเสาธงในวันสอบกลางภาคปลายภาค
สน.กนร.40แบบฟอร์มคำสั่งที่ประชุมสภาสมัยสามัญ
สน.กนร.41แบบฟอร์มประกาศที่ประชุมสภาสมัยสามัญ
สน.กนร.42แบบฟอร์มคำสั่งที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สน.กนร.43แบบฟอร์มประกาศที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สน.กนร.44แบบฟอร์มประกาศคณะกรรมการนักเรียน
สน.กนร.45แบบฟร์อมคำสั่งคณะกรรมการนักเรียน
สน.กนร.46แบบฟร์อมคำสั่งประธานคณะกรรมการนักเรียน
สน.กนร.47แบบลงทะเบียนบัญชีสิ่งของในโครงการ
สน.กนร.48แผ่นพับและเอกสารแนะนำสภานักเรียน
สน.กนร.49แบบรวมเล่มสภานักเรียน
สน.กนร.50แบบโครงการสภานักเรียน
สน.กนร.51แบบการสรุปโครงการสภานักเรียน
สน.กนร.52ทำเนียบคณะบริหารสภาอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
shares