คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา


นายคนึง  พาที
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรศักดิ์  ราศรี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


พระครูไพศาลสารวิมล
ตัวแทนองค์กรศาสนา นายสมศักดิ์  มาซา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายสมดี ปะตังเวสัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา


นายตะวัน พงพันนา
ตัวแทนชุมชน


นายเสถียร สุดสอาด
ตัวแทนผู้ปกครอง


นางนภาพร ยุทไธสง
ตัวแทนครู


นางสาววาสนา เนื่องวรรณะ
ตัวแทนศิษย์เก่า

shares