ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ยึดศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลใน การบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ/เป้าหมาย

  •  1. กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของคุณภาพนักเรียนโดยยึดหลักการประชาคมอาเซี่ยน
  • 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  • 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ที่เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยยึดระบบการประกันคุณภาพภายใน
  • 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • 5. สร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน เพื่อพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการสืบสานภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • 6. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการติดต่อสื่อสาร (Information Communication Technology ; ICT) โดยยึดหลักความมีประสิทธิผล
shares