ข้อมูลนักเรียน ปี 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
10
22
1
ม.2
17
16
33
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
44
35
79
3
ม.4
13
13
26
1
ม.5
9
6
15
1
ม.6
8
8
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
27
57
3
รวมทั้งหมด
74
62
136
6

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

shares