กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยมวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทย โดยได้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ สัปดาห์อาเซียน สัปดาห์ห้องสมุด

shares