กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ณ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

 1. เด็กชายนิรุชา สีทาหงษ์                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. เด็กชายศักดา อุทัยแสน                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 3. เด็กหญิงพลอยไพลิน ฝ่ายช้า                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 4. เด็กหญิงภิญญดา เสนนอก                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 5. เด็กชายภูวดล หงส์สุวรรณ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 6. เด็กชายกิติพร ปัดกอง                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 7. เด็กชายธีรเดช เพชรแก้ว                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 8. เด็กชายวัชรพล ป้อมแก้ว                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 9. เด็กหญิงศิริพร มาทา                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 10. เด็กหญิงพัชราภา ฝ่ายช้า                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 11. เด็กชายธีรกานต์ พวงเพชร                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 12. เด็กชายปริชาต ยอดสง่า                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 13. เด็กหญิงชนิดา ภูวงษา                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 14. เด็กหญิงชุติกานต์ สูงเพีย                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 15. เด็กหญิงปริฉัตร ยอดสง่า                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 16. เด็กหญิงพรรญวดี ดอนเส                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 17. เด็กหญิงอารยา เนากลาง                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 18. เด็กหญิงมุกรดา อุปชิตร                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 19. เด็กชายสมพร มะแพทย์                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 20. เด็กชายเทคนิค ชิดจ้อย                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 21. เด็กชายวุฒิชัย คำโยค                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 22. เด็กชายธันวราช แม่น้ำ                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 23. เด็กชายอนันตศักดิ์ โรจนชาลี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 24. เด็กชายณัฐพล ฉิมพลี                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
shares