Learning Activities กิจกรรมนักสืบเสาะตัวน้อย

          วันนี้ (21 พ.ค.2561) จัดกิจกรรมแนะนำหัวข้อระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยให้บทบาทสมมติแก่นักเรียนและภาระกิจการสำรวจธรรมชาติ  โดยมีนักสัตววิทยา นักพฤษศาสตร์ และนักธรณีวิทยา รวมทั้งผู้ช่วย กลุ่มๆละ 4-5คน  แต่ละคนจะได้รับบาทบาทสมติเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เรียก “ด็อกเตอร์” ซึ่งจัดโซนพื้นที่ในโรงเรียนออกเป็นสี่ส่วน 

          ภายหลังจากแต่ละคณะได้ออกไปสำรวจเสร็จสิ้น ข้อมูลที่พบจะนำมาจัดกระทำโดยความตกลงกัน 3หัวข้อ ได้แก่ 

                    1. สัตว์

                    2. พืช และ

                    3. สิ่งไม่มีชีวิต 

          แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลข้อมูลที่ได้รับการจัดกระทำ ต่อหน้าชั้น ซึ่งในชั่วโมงต่อไป จะเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่แนวคิดของระบบนิเวศ

shares