นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเข้าเยี่ยมให้กำลังใจการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET

เช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมดี ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคุณครูผู้สอน โดยมีคุณครูนภาพร ยุทไธสง ครูวิชาชีวิทยาในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

shares