ข้อมูลนักเรียน ปี 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
17
34
1
ม.2
16
5
21
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
47
32
79
3
ม.4
10
7
17
1
ม.5
8
6
14
1
ม.6
4
8
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
22
21
43
3
รวมทั้งหมด
69
53
122
6

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

shares