ข้อมูลนักเรียน ปี 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
5
17
1
ม.2
19
12
31
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
45
24
69
3
ม.4
15
7
22
1
ม.5
8
11
19
1
ม.6
14
4
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
22
59
3
รวมทั้งหมด
82
46
128
6

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559