ข้อมูลนักเรียน ปี 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
9
17
1
ม.2
18
4
22
1
ม.3
18
13
31
1
รวมมัธยมต้น
44
26
70
3
ม.4
14
10
24
1
ม.5
12
5
17
1
ม.6
7
2
9
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
17
50
3
รวมทั้งหมด
77
43
120
6

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

shares