ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
9
9
18
1
ม.2
31
4
35
1
ม.3
22
8
30
1
รวมมัธยมต้น
62
21
83
3
ม.4
14
4
18
1
ม.5
18
11
29
1
ม.6
11
10
21
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
25
68
3
รวมทั้งหมด
105
46
151
6

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

shares