ข้อมูลนักเรียน ปี 2557

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
2
10
1
ม.2
21
10
31
1
ม.3
24
8
32
1
รวมมัธยมต้น
53
20
73
3
ม.4
21
9
30
1
ม.5
10
3
13
1
ม.6
14
7
21
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
45
19
64
3
รวมทั้งหมด
98
39
137
6

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

shares